Biord der udtrykker tid

Biord, der udtrykker tid, fortæller os hvornår noget er sket, men også hvor længe og hvor ofte. Biord, der udtrykker tid, er uforanderlige. De er meget almindelige på engelsk. Biord, der udtrykker tid, har en fast placering i sætningen afhængig af, hvad biord fortæller os.

Biord, der fortæller os, hvornår noget er sket

Biord, der fortæller os, hvornår noget er sket, står typisk sidst i sætningen.

Eksempler
 • Goldilocks went to the Bears' house yesterday.
 • I'm going to tidy my room tomorrow.
 • I saw Sally today.
 • I will call you later.
 • I have to leave now.
 • I saw that movie last year.

Når man placerer et biord, der fortæller os, hvornår noget er sket, i slutningen af en sætning, har det en neutral position, men disse biord kan placere andre steder for at lægge vægt på forskellige ting. Alle biord, der fortæller os, hvornår noget er sket, kan placeres i starten af en sætning for at lægge vægt på tidselementet. Nogle kan også placeres før hovedudsagnsordet i formel skriftsprog, mens andre ikke kan indtage denne plads.

Eksempler
 • Later Goldilocks ate some porridge. (tiden er vigtig)
 • Goldilocks later ate some porridge. (dette er mere formelt, som i en politirapport)
 • Goldilocks ate some porridge later. (dette er neutralt, uden specielt vægt)

Biord, der fortæller os hvor længe noget har varet

Biord, der fortæller os, hvor længe noget har varet, står også typisk i slutningen af sætningen.

Eksempler
 • She stayed in the Bears' house all day.
 • My mother lived in France for a year.
 • I have been going to this school since 1996.

I disse adverbiale sætninger, der fortæller, os hvor længe noget har varet, efterfølges for altid af et udtryk, som angiver varighed, mens since altid efterfølges af et udtryk, som angiver et specifikt tidspunkt.

Eksempler
 • I stayed in Switzerland for three days.
 • I am going on vacation for a week.
 • I have been riding horses for several years.
 • The French monarchy lasted for several centuries.
 • I have not seen you since Monday.
 • Jim has been working here since 1997.
 • There has not been a more exciting discovery since last century.

Biord, der fortæller os, hvor ofte noget sker

Biord, der fortæller os, hvor ofte noget sker, udtrykker hyppigheden af en handling. De er typisk placeret før hovedudsagnsordet men efter hjælpeudsagnsord (som be, have, may, & must). Den eneste undtagelse er, når hovedudsagnsordet er "to be", så står biordet efter hovedudsagnsordet.

Eksempler
 • I often eat vegetarian food.
 • He never drinks milk.
 • You must always fasten your seat belt.
 • I am seldom late.
 • He rarely lies.

Mange biord, der udtrykker hyppighed, kan også placeres i enten starten eller slutningen af en sætningen, selvom nogle ikke kan. Biordets betydning er meget stærkere, når de står i disse alternative positioner.

Biord, der kan bruges i to positioner Stærkere position Svagere position
frequently I visit France frequently. I frequently visit France.
generally Generally, I don't like spicy foods. I generally don't like spicy foods.
normally I listen to classical music normally. I normally listen to classical music.
occasionally I go to the opera occasionally. I occasionally go to the opera.
often Often, I jog in the morning. I often jog in the morning.
regularly I come to this museum regularly. I regularly come to this museum.
sometimes I get up very early sometimes. I sometimes get up very early.
usually I enjoy being with children usually. I usually enjoy being with children.

Andre biord, der fortæller os, hvor ofte noget er sket, udtrykker det præcise antal handlingen sker eller har fundet sted. Disse biord står typisk i slutningen af sætningen.

Eksempler
 • This magazine is published monthly.
 • He visits his mother once a week.
 • I work five days a week.
 • I saw the movie seven times.

Brugen af Yet

Yet bliver brugt i spørgsmål og i negative sætninger til at angive, at noget som ikke er sket eller at noget forventes at ske. Det står i slutningen af sætningen eller efter not.

Eksempler
 • Have you finished your work yet? (= simple request for information)
 • No, not yet. (= simple negative answer)
 • They haven't met him yet. (= simple negative statement)
 • Haven't you finished yet? (= expressing surprise)

Brugen af Still

Still udtrykker kontinuitet. I positive sætninger står det før hovedudsagnsordet og efter hjælpeudsagnsord som be, have, might, will. Hvis hovedudsagnsordet er to be, står still som hovedregel efter end før dette. I spørgsmål står still før hovedudsagnsordet.

Eksempler
 • She is still waiting for you.
 • Jim might still want some.
 • Do you still work for the BBC?
 • Are you still here?
 • I am still hungry.

Rækkefølgen af biord, der udtrykker tid

Hvis man bruger mere et biord, der udtrykker tid, i en sætningen, står de i følgende rækkefølge:

1: how long 2: how often 3: when

Eksempler
 • 1 + 2 : I work (1) for five hours (2) every day
 • 2 + 3 : The magazine was published (2) weekly (3) last year.
 • 1 + 3 : I was abroad (1) for two months (3) last year.
 • 1 + 2 + 3 : She worked in a hospital (1) for two days (2) every week (3) last year.